EH&S Audit KAWA Haus

EH&S Audit & Safety Meeting ที่โครงการ KAWA HAUS เพื่อพัฒนาระบบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักแก่พนักงานทุกระดับ