อบรม ISO 9001 : 2015 เบื้องต้นสำหรับพนักงานใหม่

                วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00-18.00 น. ได้จัดอบรม ISO 9001 : 2015  เบื้องต้นสำหรับพนักงานใหม่ ที่ห้องประชุม บริษัทโปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ เพื่อให้ทราบรายละเอียดในเนื้อหาของคู่มือ ISO 9001 : 2015, วิธีการใช้แบบฟอร์มต่างๆ ในคู่มือ ISO, มาตรฐานอื่นๆ ของบริษัท, วิธีการดาวน์โหลด ข้อมูลใน Website และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง