Audit ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ภาพบรรยากาศการ Internal Audit ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 12/03/61 – 09/04/61 ตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการ MRB, โครงการ Avani Kholak เป็นต้น เพื่อติดตามการทำงาน ให้เป็นไปตามระบบ ISO 9100