อบรม Internal Auditor

ทางบริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นว์ ได้จัดอบรม Internal Auditor โดยมีจุดประสงค์ดังนี้ เพื่อให้ทบทวนสาระของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้ทราบถึงหลักการบริหารคุณภาพและความเป็นมาของมาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางแนวทางตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2005 เพื่อสามารถเข้าร่วมตรวจติดตามคุณภาพภายในได้อย่างมีประสิทธิผล

อบรม BIM For Construction Manager (CM)

อบรมการใช้งาน Program Revit, Navisworks Manage และ Program อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เพื่อผู้ใช้สามารถใช้งาน Program ในการตรวจสอบและบริหารข้อมูลของ BIM Model ด้วยเครื่องมือและคำสั่ง ของโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐานการทำงาน

ประชุมเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ต้นทุน #1 2018

ภาพบรรยากาศ ประชุมเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ต้นทุน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารพญาไทพลาซ่า เพื่อเป็นการทบทวน ติดตาม ปรึกษา และแก้ไขปัญหาในส่วนของการทำงานใน โครงการต่างๆ

Management Review#1 2018

ภาพบรรยากาศ Management Review ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารพญาไทพลาซ่า เพื่อเป็นการทบทวน ติดตาม ปรึกษา และแก้ไขปัญหาในส่วนของแต่ละโครงการ ฝ่ายต่างๆ โดยมี คุณนพดล ใจซื่อ และคุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์ เป็นประธานฯ กล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ, กรรมการผู้จัดการ- โครงการ และฝ่ายต่างๆ ทุกท่าน

อบรม BIM for Quantity Surveyor

Project Alliance ได้จัดอบรม BIM for Quantity Surveyor ขึ้นในวันเสาร์ที่ 5,12 พ.ค. และวันที่ 2,9 มิ.ย. 2561 แนวคิดในการจัดอบรม เน้นไปที่การนำ BIM Model และขั้นตอนการทำงานจริงมาออกแบบกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษาโครงการและผู้ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อนำเทคโนโลยี BIM ในประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรควบคุมต้นทุนกำรก่อสร้างตั้งแต่กระบวนกำรออกแบบไปจนถึงกำรก่อสร้าง เพื่อเพิ่มคุณภำพในกำรบริหำรควบคุมต้นทุนของโครงการ เพื่อลดระยะเวลำในกระบวนกำรออกแบบที่อำจจะเกิดจำกต้นทุนที่ไม่เหมาะสม