Management Review#2 2018

ภาพบรรยากาศ การประชุม Management Review ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรม The Victory Residences เพื่อเป็นการทบทวน ติดตาม ปรึกษา และแก้ไขปัญหาในส่วนของแต่ละโครงการ, ฝ่ายต่างๆ โดยมี คุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์ เป็นประธานฯ กล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วม ประชุม ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ, กรรมการผู้จัดการโครงการ และฝ่ายต่างๆ ทุกท่าน

โครงการ Avani Khao Lak ร่วมกันทำกิจกรรมเลี้ยงขนมและเครื่องดื่มให้แก่เด็กยากไร้

โครงการ Avani เขาหลักพังงา ร่วมกันทำกิจกรรมเลี้ยงขนมและเครื่องดื่มให้แก่ เด็กยากไร้ ที่ได้รับผล กระทบจากสึนามิ ณ บ้านดอนบอสโก เขาหลัก พังงา เป็นการกระชับสัมพันธ์กับชุมชน

งาน INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE CONFERENCE

คุณนพดล ใจซื่อ ผู้บริหารโปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ เป็นตัวแทนสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย มาประชุมที่สมาพันธ์วิศวกรที่ปรึกษานานาชาติ ที่งาน FIDIC INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE CONFERENCE – BERLIN 2018 ในวันที่ 9-11 กันยายน 2018 ณ ประเทศเยอรมันนี่ เพื่อนำสิ่งดีๆมาพัฒนาประเทศและบริษัทของเรา