อบรม BIM for Quantity Surveyor

Project Alliance ได้จัดอบรม BIM for Quantity Surveyor ขึ้นในวันเสาร์ที่ 5,12 พ.ค. และวันที่ 2,9 มิ.ย. 2561 แนวคิดในการจัดอบรม เน้นไปที่การนำ BIM Model และขั้นตอนการทำงานจริงมาออกแบบกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษาโครงการและผู้ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อนำเทคโนโลยี BIM ในประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรควบคุมต้นทุนกำรก่อสร้างตั้งแต่กระบวนกำรออกแบบไปจนถึงกำรก่อสร้าง เพื่อเพิ่มคุณภำพในกำรบริหำรควบคุมต้นทุนของโครงการ เพื่อลดระยะเวลำในกระบวนกำรออกแบบที่อำจจะเกิดจำกต้นทุนที่ไม่เหมาะสม

อบรม Quality Management

Project Alliance ได้จัดอบรม  Quality Management โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มๆ เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ ห้องเลขที่ 128/17-18 ห้องประชุมชั้น 17 อาคารพญาไทพลาซ่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างของบุคลลากรของบริษัท

อบรม Risk Management

อบรม Risk Management DETAIL OF ACTIVITY Project Alliance ได้จัดอบรม Risk Management ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารพญาไทพลาซ่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละแผนกว่าจะมีความเสี่ยงอะไรบ้าง และร่วมกันทางแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงที่จะเกิด โดยมี Director และ Project Manager เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

กิจกรรมท่องเที่ยวและงานเลี้ยงปีใหม่ 2561

  Project Alliance กิจกรรมท่องเที่ยวและงานเลี้ยงปีใหม่ 2561 PICTURE OF ACTIVITY DETAIL OF ACTIVITY Project Alliance ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2561 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 @ โรงแรมปาล์มมาลี บีช รีสอร์ท จ.ระยอง เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างพนักงาน ทำความรู้จักกันระหว่างโครงการ และฝ่ายต่างๆ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย และสร้างความสนุกสนาน เต็มที่หลังจากการทำงานมาทั้งปี  

Project Alliance ส่งมอบความสุข เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2561

  Project Alliance ส่งมอบความสุข เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2561 PICTURE OF ACTIVITY DETAIL OF ACTIVITY Project Alliance ส่งมอบความสุข เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2561 และเป็นการขอบคุณเจ้าของโครงการทุกโครงการ นำทีมโดย คุณฐิตารีย์ รมยะไชยศิริ, คุณพรรณภา นาหมีด,คุณต้องกมล ชุริกานนท์, คุณต่อศักดิ์ สวัสดิ์ตระกูล และคุณสุชาติ ลัทธิธรรม เป็นตัวเเทนพนักงานมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับเจ้าของโครงการต่างๆ