อบรม Owner Expectation กลุ่มที่ 1

ภาพบรรยากาศ อบรมภายใน หลักสูตร “Owner Expectation” (ระดับ : ผู้จัดการ – โครงการ) กลุ่มที่ 1 วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม เวลา 15:00-18:00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 6

อบรม Management Skill กลุ่มที่ 2

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรม Management Skill โดยมีคุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์ เป็นวิทยากร  กลุ่มที่  2 ระดับ Supervisor จัดอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Internal Audit วันที่ 4-8 มีนาคม 2562

                      ภาพบรรยากาศการตรวจ Internal Audit สัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 – 17:00 น. ของโครงการ KAWA HAUS, S38, RCB และโครงการศูนย์ความก้าวหน้า