อบรม Internal Auditor

ทางบริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นว์ ได้จัดอบรม Internal Auditor โดยมีจุดประสงค์ดังนี้ เพื่อให้ทบทวนสาระของมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้ทราบถึงหลักการบริหารคุณภาพและความเป็นมาของมาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางแนวทางตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2005 เพื่อสามารถเข้าร่วมตรวจติดตามคุณภาพภายในได้อย่างมีประสิทธิผล

อบรม BIM For Construction Manager (CM)

อบรมการใช้งาน Program Revit, Navisworks Manage และ Program อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เพื่อผู้ใช้สามารถใช้งาน Program ในการตรวจสอบและบริหารข้อมูลของ BIM Model ด้วยเครื่องมือและคำสั่งของโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐานการทำงาน