กิจกรรม Site Visit โครงการ Siamese Exclusive Queens

กิจกรรม Site visit โครงการ Siamese Exclusive Queens เพื่อศึกษาดูงานก่อสร้างในส่วนงานระบบ Auto Parking และอื่นๆ เพื่อศึกษา นำแนวทาง วิธีปฏิบัติ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

Dhawa Residence Phuket (Hotel Block A and Club House)

Previous Next Location : Phuket  Land Area : –  Total Gross Floor Area : –  Building Type : 1. Hotel 7 stories 124 rooms GFA about 8,000 sqm   One bedroom type (35 sqm) 44 units  One bedroom type (41 sqm) 49 units  Two bedroom type (53 sqm) 31 units  Hotel common area facility  2. Clubhouse Read more about Dhawa Residence Phuket (Hotel Block A and Club House)[…]

อบรม Management Skill กลุ่มที่ 5

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรม Management Skill กลุ่มที่ 5 ระดับ เลขานุการโดยมีคุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์ เป็นวิทยากร  จัดอบรมขึ้นเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทราบถึงขอบเขตการทำงาน และ เพื่อให้การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประชุมเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ต้นทุน #1/2562

              ภาพบรรยากาศ ประชุมเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ต้นทุน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม Meeting Room ศูนย์การประชุมบางกอกกรุ๊ป อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 11 เพื่อเป็นการทบทวน ติดตาม ปรึกษา และแก้ไขปัญหาในส่วนของการทำงานในโครงการต่างๆ