กิจกรรม Site Visit โครงการ Siamese Exclusive Queens

กิจกรรม Site visit โครงการ Siamese Exclusive Queens เพื่อศึกษาดูงานก่อสร้างในส่วนงานระบบ Auto Parking และอื่นๆ เพื่อศึกษา นำแนวทาง วิธีปฏิบัติ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

อบรม Management Skill กลุ่มที่ 5

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรม Management Skill กลุ่มที่ 5 ระดับ เลขานุการโดยมีคุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์ เป็นวิทยากร  จัดอบรมขึ้นเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทราบถึงขอบเขตการทำงาน และ เพื่อให้การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประชุมเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ต้นทุน #1/2562

              ภาพบรรยากาศ ประชุมเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ต้นทุน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม Meeting Room ศูนย์การประชุมบางกอกกรุ๊ป อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 11 เพื่อเป็นการทบทวน ติดตาม ปรึกษา และแก้ไขปัญหาในส่วนของการทำงานในโครงการต่างๆ