พิธีลงนามเซ็นสัญญา ระหว่าง บริษัท vip ประเทศไทยบริษัท พีเอซีเอ็นเอส จำกัด

Previous Next พิธีลงนามเซ็นสัญญา ระหว่าง บริษัท vip ประเทศไทยและโครงการพันธมิตรบริษัท พีเอซีเอ็นเอส จำกัด บริษัทที่ปรึกษา และรับบริหารงานโครงการ งานก่อสร้าง ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมทั้งงานด้านต่างๆในการก่อสร้าง

อบรม BIM for CM

Previous Next ภาพบรรยากาศการ “อบรม BIM For CM” ในวันเสาร์ ที่ 5 และ 19 ต.ค 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้บุคคลากรของ PAC ได้รับความรู้เบื้องต้นสาหรับการใช้งานโปรแกรม Revit และโปรแกรม Navisworks Manage อีกทั้งสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์กับการตรวจสอบแบบและการบริหารโครงการ