Management Review#2 2019

บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ ได้มีการประชุม Management Review ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรม Century Park Hotel เพื่อนำวิธีการ และ แนวทางปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น และได้แบ่งปันประสบการณ์ แนวคิด และ แลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละโครงการ เพื่อที่จะได้พัฒนาองค์กรให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป