Management Skill Training (ระดับผู้จัดการ – โครงการ) กลุ่มที่ 1

Previous Next Management Skill Training (ระดับผู้จัดการ – โครงการ) กลุ่มที่ 1 โดยมี คุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์ เป็นวิทยากร จัดอบรมขึ้นเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทราบถึงขอบเขตการทำงาน และเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตกแต่งภายในและป้ายสัญลักษณ์ อาคารศูนย์ความก้าวหน้า ร.พ.จุฬาฯ

Previous Next Scope of service : Construction Management (CM) Location : อาคารศูนย์ควาทก้าวหน้าทางวิชาการ ณพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย Land Area : – Total Gross Floor Area : Approximately 2,500 Sq.m. Building Type : งานตกแต่งภายในและป้ายสัญลักษณ์ ชั้น 18-19 และงานระบบบางส่วน

อบรมภายในหลักสูตรมารู้จักงานก่อสร้างโรงแรม และการส่งมอบ Operation

ภาพบรรยากาศ อบรมภายในหลักสูตร มารู้จักงานก่อสร้างโรงแรม และการส่งมอบ Operation ณ อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 13 เวลา 15.00-18.00 น. วิทยากรโดย คุณเอก พัฒนพิชัย