อบรม BIM for CM

ภาพบรรยากาศการ “อบรม BIM For CM” ในวันเสาร์ ที่ 5 และ 19 ต.ค 2562 ที่ผ่านมา
เพื่อให้บุคคลากรของ PAC ได้รับความรู้เบื้องต้นสาหรับการใช้งานโปรแกรม Revit และโปรแกรม Navisworks Manage อีกทั้งสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์กับการตรวจสอบแบบและการบริหารโครงการ