กิจกรรม Site Visit

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. ได้จัดกิจกรรม Site Visit เพื่อดูงานก่อสร้างในโครงการ จัดตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตรอน และ The Unicorn