โรงงานผลิตยารังสิตระยะที่ 2 (RPP Phase 2)

Scope of service : Construction Management (CM)

Location : Khlong 10, Rangsit-Nakhon Nayok Road, Pathum Thani

Land Area : 98 Rai

Total Gross Floor Area : Approximately 122,000 Sq.m

Building Type : 1)อาคารผลติยาเม็ด 4 ชั้น พื้นที่ 32,676 ตร.ม 

2)อาคารผลติยาครีม/ขี้ผึ้ง ยาทาภายนอก และยาฉีด 4 ชั้นพื้นที่ 27,445 ตร.ม 

3)อาคารผลติยาน้ำรับประทาน 3 ชั้น พื้นที่ 21,264 ตร.ม 

4)อาคารสำรองวตัถดุิบและบรรจุภัณท์ 3 ชั้น พื้นที่ 11,260 ตร.ม. 

5)อาคารสาธารณปูโภคกลาง 2 ชั้น พื้นที่ 2,419 ตร.ม 

6)อาคารบำบัดน้ำเสีย 1 ชั้น พื้นที่ 191 ตร.ม 

7)อาคารผลิตไอน้ำ 1 ชั้น พื้นที่ 483 ตร.ม 

8)พื้นที่บริเวณบรรจุถังเชื้อเพลิง 34 ตร.ม 

9)อาคารสำรองน้ำดิบ 1 ชั้น พื้นที่ 2,027 ตร.ม 

10)อาคารวิศวกรรมและซ่อมบำรุง 3 ชั้น พื้นที่ 3,832 ตร.ม 

11)อาคารจอดรถและพักขยะ 5 ชั้น พื้นที่ 9,958 ตร.ม 

12)อาคารอํานวยการ 3 ชั้น พื้นที่ 7,328 ตร.ม 

13)อาคารโรงอาหาร 3 ชั้น พื้นที่ 3,002 ตร.ม 

14)อาคารรีไซเคิลน้ำ 1 ชั้น พื้นที่ 263 ตร.ม 

15)ถนน ทางเท้าและระบบระบายน้ำ