Safety Audit โครงการ HRR Phase2

วันที่ 20/08/62 ทาง EH&S Audit โครงการ One City Center เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน, ป้องกันและลดอุบัติเหตุในการทำงาน