Safety Audit โครงการ Circle 31

วันที่ 13/08/62 ทาง EH&S Audit โครงการ One City Center เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน, ป้องกันและลดอุบัติเหตุในการทำงาน