Management Review#2 2017

 

Management Review ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

 

DETAIL OF ACTIVITY

               ภาพบรรยากาศ Management Review ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารพญาไทพลาซ่า เพื่อเป็นการทบทวน ติดตาม ปรึกษา และแก้ไขปัญหาในส่วนของแต่ละโครงการ ฝ่ายต่างๆ โดยมี           คุณนพดล ใจซื่อ เป็นประธานฯ กล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ และ ผู้จัดการ-โครงการ / ฝ่ายต่างๆ ทุกท่าน

วัตถุประสงค์ของการ MANAGEMENT RE-VIEW
– เพื่อพัฒนาบริหารระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
– เพื่อรายงานผลการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน
– เพื่อรายงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาในระบบคุณภาพภายใน

PITUER OF ACTIVITY