Management Review#1 2019

ภาพบรรยากาศ การประชุม Management Review ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 

ในวันศุกร์ที่ 14/06/62 เวลา 09:00 – 17:00 น. และ วันเสาร์ที่ 15/06/62

เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม Board Room ศูนย์การประชุมบางกอกกรุ๊ป

อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 11 เพื่อเป็นการทบทวน ติดตาม ปรึกษา และแก้ไขปัญหาใน

ส่วนของแต่ละโครงการ, ฝ่ายต่างๆ โดยมี คุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์ เป็นประธานฯ 

กล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วม ประชุม ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ, กรรมการผู้จัดการ

โครงการ และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ทุกท่าน