Internal Audit วันที่ 4-8 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศการตรวจ Internal Audit สัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 – 17:00 น. ของโครงการ KAWA HAUS, S38, RCB และโครงการศูนย์ความก้าวหน้า