Internal Audit วันที่ 03-04 เมษายน 2562

บรรยากาศการตรวจ Internal Audit โครงการ Ban Rakat และ 

โครงการ XT Huaikhwang ในวันที่ 03-04 เมษายน 2562 เวลา 10:00-17:00 น.