Internal Audit ครั้งที่ 1/63

Internal Audit ครั้งที่ 1/63 โครงการ Travelodge Hotels และ Rama 3 Road Soi 26 และโครงการ S38 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และหลักการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน