EH&S Audit Meeting at HRR Phase 2

EH&S Audit&Safety meeting at HRR Phase 2 project เพื่อพัฒนาระบบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักแก่พนักงานทุกระดับ