อบรม BIM For Construction Manager (CM) #2

อบรมการใช้งาน Program Revit, Navisworks Manage และ Program อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เพื่อผู้ใช้สามารถใช้งาน Program ในการตรวจสอบและบริหารข้อมูลของ BIM Model ด้วยเครื่องมือและคำสั่งของโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐานการทำงาน

Safety Audit

ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทางด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EH&S) ของโครงการทั้งหมดที่ทางบริษัทให้บริการฯอยู่ โดยถือเป็นขอบเขตการทำงานส่วนหนึ่งของฝ่ายสนับสนุนกลางของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EH&S) ของแต่ละโครงการให้มีมาตราฐานทั้งในส่วนการวางแผน และควบคุมตลอดระยะการพัฒนาโครงการ