ประชุมเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ต้นทุน #1 2018

ภาพบรรยากาศ ประชุมเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ต้นทุน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารพญาไทพลาซ่า เพื่อเป็นการทบทวน ติดตาม ปรึกษา และแก้ไขปัญหาในส่วนของการทำงานใน โครงการต่างๆ

Management Review#1 2018

ภาพบรรยากาศ Management Review ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารพญาไทพลาซ่า เพื่อเป็นการทบทวน ติดตาม ปรึกษา และแก้ไขปัญหาในส่วนของแต่ละโครงการ ฝ่ายต่างๆ โดยมี คุณนพดล ใจซื่อ และคุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์ เป็นประธานฯ กล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ, กรรมการผู้จัดการ- โครงการ และฝ่ายต่างๆ ทุกท่าน