โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4

  โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 PICTURE OF ACTIVITY DETAIL OF ACTIVITY เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คุณภัทรชัย สมยาและคุณองอาจ มัชฌิมสถิตย์ ได้เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 (Young Professional Forum #4) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำก่อสร้างมืออาชีพที่มีศักยภาพและคุณภาพสูงในอนาคต ซึ่งจัดโดย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ณ หอพักนานาชาติ ศศนิเวศ ณ ห้องประชุม Dipak C.Jain จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย