Management Review#1 2017

  Management Review ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560   DETAIL OF ACTIVITY ภาพบรรยากาศ Management Review ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารพญาไทพลาซ่า เพื่อเป็นการทบทวน ติดตาม ปรึกษา และแก้ไขปัญหาในส่วนของแต่ละโครงการ ฝ่ายต่างๆ โดยมีคุณนพดล ใจซื่อ เป็นประธานฯ กล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ และ ผู้จัดการ-โครงการ / ฝ่ายต่างๆ ทุกท่าน วัตถุประสงค์ของการ MANAGEMENT RE-VIEW – เพื่อพัฒนาบริหารระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง – เพื่อรายงานผลการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน – เพื่อรายงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาในระบบคุณภาพภายใน PITUER OF Read more about Management Review#1 2017[…]