อบรม Management Skill กลุ่มที่ 5

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรม Management Skill

กลุ่มที่ 5 ระดับ เลขานุการโดยมีคุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์ เป็นวิทยากร  จัดอบรมขึ้นเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทราบถึงขอบเขตการทำงาน และ เพื่อให้การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น