อบรม Management Skill กลุ่มที่ 2

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรม Management Skill โดยมีคุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์ เป็นวิทยากร  กลุ่มที่  2 ระดับ Supervisor จัดอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น