อบรม ISO 9001 : 2015 เบื้องต้นสำหรับพนักงานใหม่

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ได้จัดอบรม ISO 9001 : 2015  เบื้องต้นสำหรับพนักงานใหม่ ที่ห้องประชุม บริษัทโปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ เพื่อให้ทราบรายละเอียดในเนื้อหาของคู่มือ ISO 9001 : 2015, วิธีการใช้แบบฟอร์มต่างๆ ในคู่มือ ISO, มาตรฐานอื่นๆ ของบริษัท, วิธีการดาวน์โหลด ข้อมูลใน Website และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง