พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมและลงนามสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่สอง

ภาพบรรยากาศพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมและลงนามสัญญาจ้างควบคุมงาน

ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่สอง โดยมี

คุณณัฐพล แสงสรสิทธิ์ ร่วมลงนามในนามของบริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ ณ 

ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 (คลอง 10)