ประชุมเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ต้นทุน #1/2562

ภาพบรรยากาศ ประชุมเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ต้นทุน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม Meeting Room ศูนย์การประชุมบางกอกกรุ๊ป อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 11 เพื่อเป็นการทบทวน ติดตาม ปรึกษา และแก้ไขปัญหาในส่วนของการทำงานในโครงการต่างๆ