Safety Audit

ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทางด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EH&S) ของโครงการทั้งหมดที่ทางบริษัทให้บริการฯอยู่ โดยถือเป็นขอบเขตการทำงานส่วนหนึ่งของฝ่ายสนับสนุนกลางของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EH&S) ของแต่ละโครงการให้มีมาตราฐานทั้งในส่วนการวางแผน และควบคุมตลอดระยะการพัฒนาโครงการ