กิจกรรม Site Visit โครงการ Siamese Exclusive Queens

กิจกรรม Site visit โครงการ Siamese Exclusive Queens เพื่อศึกษาดูงานก่อสร้างในส่วนงานระบบ Auto Parking และอื่นๆ เพื่อศึกษา นำแนวทาง วิธีปฏิบัติ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน